Hàm If trong excel

Cách sử dụng hàm IF trong Excel – Đơn giản dễ hiểu nhất

Hàm If là một trong những hàm phổ biến và quan trọng nhất trong Excel. Đơn giản là hàm If trong Excel sẽ xét 1 điều kiện, sẽ trả về 1 giá trị nào đó nếu thõa mãn điều kiện hoặc trả về 1 giá trị khác nếu không thõa…

Read more »
Địa Chỉ Tương Đối, Tuyệt Đối Trong Excel và Cách Sử Dụng

Địa Chỉ Tương Đối, Tuyệt Đối Trong Excel và Cách Sử Dụng

Địa Chỉ Trong Excel Là Gì? Địa chỉ trong excel là một khái niệm mà người dùng excel cần hiểu rõ và lúc nào cũng “PHẢI” sử dụng khi thực hiện các phép tính trong excel. Nó dùng để xác định một ô (tiếng anh gọi là cell) trong excel…

Read more »
Hàm Sum trong Excel

Hàm SUM trong Excel

Mô tả Hàm SUM dùng để tính tổng các giá trị lại với nhau. Công thức Công thức hàm SUM trong Excel: Mỗi đối số có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được phân cách bởi dấu “,”. Một số dạng…

Read more »