Hàm SUM trong Excel

Hàm Sum trong Excel

Mô tả

Hàm SUM dùng để tính tổng các giá trị lại với nhau.

Công thức

Công thức hàm SUM trong Excel:

=SUM(đối số 1,đối sô 2,…)

Mỗi đối số có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được phân cách bởi dấu “,”.

Một số dạng công thức tính SUM có thể dùng.

= SUM ( number1, [number2, … number_n] )
= SUM ( cell1, [cell2], … )
= SUM ( cell1:cell2, [cell3:cell4], … )

Trong đó:

number: là một số bất kì.

cell: là một ô

Ví dụ

Hãy cùng xem thử xem hàm SUM hoạt động thế nào nhé

Nếu bạn muốn thực hành với dữ liệu mẫu của chúng tôi, đây là một vài dữ liệu có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM hoạt động như thế nào bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Ví dụ 1:

Tính tổng 3 + 2

=SUM(3,2)

Kết quả : 5

Ví dụ 2:

=SUM(A2,A3,2)

Tính tổng giá trị của 2 ô A2 và A3, sau đó cộng thêm 2

Kết quả :

Ví dụ 3:

=SUM(A2:A4,C2:C4)

Tính tổng giá trị các ô từ A2 đến A4,và tổng giá trị các ô từ C2 đến C4, sau đó cộng chúng lại với nhau. Tương đương (A2 + A3 + A4) + (C2+C3+C4)

Kết luận

Hàm SUM sẽ sử dụng hiệu quả hơn khi làm việc với nhiều hơn một vài con số. Thay vì A2 + A3 + A4 thì bạn có thể dùng =SUM(A2:A4) làm công việc tính toán gọn gàng hơn và ít gây ra sai sót.

You May Also Like

About the Author: Đào Trân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *