Count và Countif – Hàm đếm và đếm có điều kiện trong Excel

Count và CountIf

Count và Countif là 2 hàm đếm cơ bản phổ biến nhất trong Excel. Ngoài ra còn có một số hàm khác dùng để đếm số ô chứa giá trị trong Excel, chẳng hạn như COUNTIFS,COUNTA,COUNTBLANK.

1.Hàm Count

Chức năng

Hàm Count dùng để đếm số ô chứa giá trị số trong vùng được chọn

Cú pháp

=COUNT(giá trị1, [giá trị2], …)

Trong đó:

giá trị1, giá trị2,… là các tham chiếu ô hoặc các dãy trong đó bạn muốn đếm các ô bằng các con số.

Lưu ý khi dùng hàm Count

Vì là đếm giá trị số nên những ô chứa khoảng trắng hoặc giá trị không phải dạng số sẽ không được tính. NÊN, các kiểu dữ liệu sẽ được tính: số, ngày tháng, thời gian, giá trị Boolean của TRUE và FALSE, và biểu diễn văn bản của các con số (nghĩa là một số được đặt trong dấu ngoặc kép như “2”).

Ví dụ

=COUNT(A1:A10)

Đếm số ô chứa giá trị số trong phạm vị A1 đến A10

=COUNT(1,”tran”,”3″,TRUE,1/2/2016)

Giá trị trả về sẽ là 4 vì “tran” là kiểu chuỗi kí tự không thuộc những kiểu dữ liệu được tính.

2. Hàm Countif

Chức năng

Hàm Countif dùng để đếm số ô thỏa điều kiện.

Cú pháp

=COUNTIF (range, criteria)

Trong đó:

range: là phạm vi những ô cần xét giá trị.

criteria : là điều kiện cần được đáp ứng.

Ví dụ

=COUNTIF(B3:B6,7)

Để đếm số học sinh có số điểm bằng 7, thay vì ghi đầy đủ là “=7” bạn chỉ cần ghi là 7 thì cũng được. Ngoài ra còn có thể thêm các điều kiện khác như “>7” , “<7” …

Ví dụ COUNTIF

Kết luận

Ngoài ra còn một số hàm đếm khác trong Excel tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn. Nhưng trên đây mình chỉ giới thiệu đến các bạn 2 hàm đếm phổ biến thường gặp và hay dùng. Chúc các bạn thành công.

You May Also Like

About the Author: Đào Trân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *