Hàm Sum trong Excel

Hàm SUM trong Excel

Mô tả Hàm SUM dùng để tính tổng các giá trị lại với nhau. Công thức Công thức hàm SUM trong Excel: Mỗi đối số có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được phân cách bởi dấu “,”. Một số dạng…

Read more »