Count và CountIf

Count và Countif – Hàm đếm và đếm có điều kiện trong Excel

Count và Countif là 2 hàm đếm cơ bản phổ biến nhất trong Excel. Ngoài ra còn có một số hàm khác dùng để đếm số ô chứa giá trị trong Excel, chẳng hạn như COUNTIFS,COUNTA,COUNTBLANK. 1.Hàm Count Chức năng Hàm Count dùng để đếm số ô chứa giá trị…

Read more »
Hàm If trong excel

Cách sử dụng hàm IF trong Excel – Đơn giản dễ hiểu nhất

Hàm If là một trong những hàm phổ biến và quan trọng nhất trong Excel. Đơn giản là hàm If trong Excel sẽ xét 1 điều kiện, sẽ trả về 1 giá trị nào đó nếu thõa mãn điều kiện hoặc trả về 1 giá trị khác nếu không thõa…

Read more »
Hàm Sum trong Excel

Hàm SUM trong Excel

Mô tả Hàm SUM dùng để tính tổng các giá trị lại với nhau. Công thức Công thức hàm SUM trong Excel: Mỗi đối số có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được phân cách bởi dấu “,”. Một số dạng…

Read more »